Codigo

[insert_php]
error_reporting(0);

$a = array(“XS – Aragón”, “S – Aragón”, “M – Aragón”, “L – Aragón”, “XL – Aragón”, “XXL – Aragón”,
“XS – Buenos Aires”, “S – Buenos Aires”, “M – Buenos Aires”, “L – Buenos Aires”, “XL – Buenos Aires”, “XXL – Buenos Aires”,
“XS – Dalmacia”, “S – Dalmacia”, “M – Dalmacia”, “L – Dalmacia”, “XL – Dalmacia”, “XXL – Dalmacia”,
“XS – Havana”, “S – Havana”, “M – Havana”, “L – Havana”, “XL – Havana”, “XXL – Havana”,
“XS – Ibiza”, “S – Ibiza”, “M – Ibiza”, “L – Ibiza”, “XL – Ibiza”, “XXL – Ibiza”,
“XS – Lisbon”, “S – Lisbon”, “M – Lisbon”, “L – Lisbon”, “XL – Lisbon”, “XXL – Lisbon”,
“XS – Los Roques”, “S – Los Roques”, “M – Los Roques”, “L – Los Roques”, “XL – Los Roques”, “XXL – Los Roques”,
“XS – Lucerna”, “S – Lucerna”, “M – Lucerna”, “L – Lucerna”, “XL – Lucerna”, “XXL – Lucerna”,
“XS – Marrakech”, “S – Marrakech”, “M – Marrakech”, “L – Marrakech”, “XL – Marrakech”, “XXL – Marrakech”,
“XS – Mikonos”, “S – Mikonos”, “M – Mikonos”, “L – Mikonos”, “XL – Mikonos”, “XXL – Mikonos”,
“XS – Milano”, “S – Milano”, “M – Milano”, “L – Milano”, “XL – Milano”, “XXL – Milano”,
“XS – Rome”, “S – Rome”, “M – Rome”, “L – Rome”, “XL – Rome”, “XXL – Rome”);
$evento = $_POST[‘evento’];
$invitados = $_POST[‘invitados’];
$fecha_entrega = $_POST[‘fecha’];

$c = 0;
foreach ($_POST[‘talla’] as $tallas => $val)
{
if ($val != 0)
{
$c = $c + 1;
$com = $tallas;
$kk = $val;
if ($c >= 2)
$aa .= ‘, ‘ . $kk . ‘ de ‘ . $a[$com];
else
$aa .= $kk . ‘ de ‘ . $a[$com];
}
}
$nombre_cliente = $_POST[‘nombre’];
$apellidos_cliente = $_POST[‘apellidos’];
$mail = $_POST[‘mail’];
$fecha = getdate();
$fecha_pedido = $fecha[weekday] . ‘, ‘ . $fecha[mday] . ‘-‘ . $fecha[mon] . ‘-‘ . $fecha[year].’, ‘ . $fecha[hours] . ‘:’ . $fecha[minutes];

if($evento == “otro”)
{
$evento = $_POST[‘tevento’];
}

$msg = “Solicitante: ” . $nombre_cliente . $apellidos_cliente . “\r\n”;
$msg .= “Email: ” . $mail . “\r\n”;
$msg .= “Evento: ” . $evento
. “Número de invitados: ” $invitados . “\r\n”;
$msg .= “Fecha entrega: ” . $fecha_entrega
. “Fecha del pedido: ” . $fecha_pedido . “\r\n”;
$msg .= “Elementos seleccionados: ” . $aa . “\r\n”;
$msg2 = “Hola, ” . $nombre_cliente . “, tu solicitud está en curso, en breve te mandaremos el presupuesto al correo:” . $mail . “.”
. “El tipo de evento es: ” .$evento . “.”
. “Has seleccionado: ” . $aa . “.” . “Gracias por confiar en nosotros” . “.” . “\r\n\n”;

$header = ‘From: ‘ . $mail . ” \r\n”;
$header .= “X-Mailer: PHP/” . phpversion() . ” \r\n”;
$header .= “Mime-Version: 1.0 \r\n”;
$header .= “Content-Type: text/plain”;

//$para = ‘administrator@mytalek.com’.’, ‘.’jorgegoncalvez@mytalek.com’;
$para = ‘administrator@mytalek.com’;
$para2 = ‘$mail’;

$asunto = “My Talek – Solicitud presupuesto evento”;

mail($para, $asunto, utf8_decode($msg), $header);
mail($para2, $asunto, utf8_decode($msg2), $header);

header(‘Location: https://www.mytalek.com/confirm’);
[/insert_php]